വർക്ക്‌ഷോപ്പ് പരിസ്ഥിതി

Factory full view 1
Administrative Area

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയ

Packaging workshop 1

പാക്കേജിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് 1

Packaging workshop 2

പാക്കേജിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് 2

workshop 1

വർക്ക്ഷോപ്പ് 1

workshop 2

വർക്ക്ഷോപ്പ് 2

road

ചെടികളുടെ മതിൽ

Mechanics

മെക്കാനിക്സ്

workshop

റൂം കാണിക്കുക

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507